Opleiding tot Jeugdconsulent

Opleiding tot Jeugdconsulent
De sociale zekerheid in Nederland is voortdurend in beweging. Decentralisaties en wetswijzigingen leiden tot een steeds veranderende aanpak. Het uitgangspunt van de Jeugdwet is het versterken van de eigen kracht van de jeugdige en het gezin. Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet ingegaan. Vanaf dat moment zijn gemeenten verantwoordelijk voor de hulp en ondersteuning van jeugdigen. Daar hoor ook de ondersteuning bij van ouders bij het opvoeden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het tijdig inzetten van de juiste hulp. 

Inhoud
Uit welke modules bestaat de opleiding tot Jeugdconsulent? 

1. Het Nederlandse rechtsstelsel en de gemeente
In deze module worden de hoofdlijnen van het Nederlandse rechtsstelsel besproken. Hoe is de overheid in algemene zin georganiseerd en wat is de plaats van de gemeentelijke overheid? De focus ligt op de rol van de gemeentelijke afdeling Jeugdhulp/Welzijn en/of (sociale) wijkteams, de beleidsvrijheid en het takenpakke4t van de Jeugdconsulent. Tot slot wordt ingegaan op de Algemene wet bestuursrecht die de basis vormt voor al het bestuurlijk handelen. 

2. De Jeugdwet 2015
In deze module worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het wettelijk kader van de Jeugdwet en het gemeentelijk beleid
 • De jeugdhulpplicht
 • De wettelijke eisen aan jeugdhulpverlening
 • Het kwaliteitskader jeugd
 • De resultaatverplichting
 • De gemeentelijke verantwoordelijkheden
 • Soorten voorzieningen
 • De rechtspositie van jeugdigen en hun ouders
 • Vrijwillige hulpverlening versus het gedwongen karakter 

3. Gemeentelijk jeugdhulpbeleid
De Jeugdwet geeft gemeenten veel beleidsvrijheid. Daardoor zijn er tussen gemeenten verschillen in de aanpak en organisatie van jeugdhulp. Deze module besteedt aandacht aan onder andere:

 • Toegang tot jeugdhulp
 • Sociale wijkteams, jeugdteams en klant contact centrum (KCC)
 • De opbouw van het jeugdstelsel en het functioneel model Jeugd
 • Samenwerking met onderwijs en wijkpartners
 • De jeugdbescherming en jeugdreclassering
 • De rol van het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG)
 • De regionale en landelijke jeugdhulp voorzieningen

4. Jeugd- en opvoedproblemen
De jeugdconsulent komt met specifieke jeugd- en opvoedproblemen in aanraking. Om welke problemen kan dat gaan? Wat kan de jeugdconsulent doen?

Deze module besteedt aandacht aan:

 • Vrijwillige hulpverlening versus het gedwongen karakter
 • Casemanagement, opvoedondersteuning en hulpverlening
 • De kwaliteits- en registratie eisen voor jeugdhulp
 • Veiligheid en het gebruik van meldcodes
 • Probleemjongeren 

5. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo21015)
In deze module worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

 • Wet- en regelgeving (Wmo2015?Verordening/Beleidsregels/Besluit)
 • Uitleg omtrent alle oude en nieuwe Wmo-voorzieningen aan de hand van praktijkvoorbeelden
 • Verstrekkingsvormen (waaronder het Persoonsgebonden budget)
 • Eigen bijdrage CAK
 • Trekkingsrecht Sociale Verzekeringsbank
 • Proces van melding, onderzoek tot aanvraag en beschikking
 • Besluitvorming (afwijzing, intrekking, herziening, toekenning en terugvordering)
 • Actuele jurisprudentie 

6. Participatiewet
Participatie in de samenleving is een belangrijk onderdeel van het welzijn van het gezin. De Participatiewet geeft mogelijkheden en ondersteuning op verschillende terreinen. In deze module wordt aandacht besteed aan de Participatiewet in relatie tot de jeugdhulpverlening. Aan de orde komen onder andere:

 • De bijstandssystematiek
 • De verschillende re-integratievoorzieningen
 • Andere financiële ondersteuning zoals bijzondere bijstand en minimaregelingen
 • Schuldhulpverlening

7. Eigen kracht, voorliggende voorzieningen en afbakening andere wetten
In deze module komt de eigen kracht aan bod en de meest relevante voorliggende voorzieningen.

Deze module geeft ook inzicht in de afbakening tussen de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet. De Algemene wet bijzondere ziektekosten is namelijk in vorenstaande onderdelen overgegaan. Al deze veranderingen hebben tot doel om de zorg in Nederland duurzaam te verbeteren en betaalbaar te houden. Hierdoor krijgen kwetsbare mensen in de toekomst ook de passende zorg die zij nodig hebben.

8. Communicatievaardigheden
De Jeugdconsulent voert veel gesprekken met jeugdigen en ouders. Tijdens deze gesprekken is het van belang om uit te gaan van de eigen kracht van de jeugdige en de ouders: wat kan het gezin of de jeugdige zelf doen om het probleem te verminderen of wellicht op te lossen? In deze module worden de elementaire gesprekstechnieken bijgebracht en ligt de focus op:

 • Vraagverheldering
 • Welke vraag stelt het gezin of de jeugdige nu eigenlijk?
 • Hoe kan het gezin of de jeugdige gestuurd worden en wat zijn de voor- en nadelen hiervan?
 • Hoe om te gaan met ja-maar gevoelens bij het gezin of de jeugdige?
 • Daarnaast wordt uitgebreid getraind o de persoonlijke communicatie
 • Het vergroten van het lichaamsbewustzijn
 • Meer inzicht krijgen in hoe je overkomt
 • Het herkennen van de eigen stijl van spreken en het leren van andere spreekstijlen
 • De motivatie als je spreekt en overtuigend presenteren 

9. Huiswerk en eindtoets
Gedurende de opleiding worden huiswerkopdrachten gemaakt, die met de docent worden besproken. Daarbij worden de deelnemers individueel begeleid. Het theoretische gedeelte wordt afgesloten met een eindtoets.

Doel
Vanwege de praktische insteek van deze opleiding ondersteund met praktijkvoorbeelden, zijn de consulenten na afronding van de opleiding direct inzetbaar in de praktijk.

De consulent is in staat om huisbezoeken af te leggen en keukentafelgesprekken met jeugdigen en ouders, die ondersteuning vragen, te voeren. Op grond van deze gesprekken kan de consulent een ondersteuningsplan opstellen en/of rapportages en beschikkingen maken. Naast de specialisatie op het gebied van de jeugdhulpverlening beschikt de consulent over een zeer brede basiskennis over de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. Dit betekent dat de consulent problematiek vanuit verschillende levensdomeinen in kaart kan brengen.

Tenslotte is de consulent na afronding van de opleiding niet alleen een generalist maar ook een specialist. Een professional die een eigen specialisme heeft, maar naar buiten toe als generalist kan optreden en signaleren. 

Trainingsmateriaal
Het materiaal voor de opleiding wordt digitaal aangeleverd en daarnaast ontvang je een wettenbundel (Jeugdwet 2015 en Algemene wet bestuursrecht).

Duur
De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte van 15 dagen verdeeld over vier weken. 

Kosten
De kosten voor deze opleiding bedragen € 2.800 (excl. BTW) per deelnemer, inclusief locatie, lunch en lesmateriaal. 

Planning open inschrijving
Nader te bepalen

 

 

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

YER Kenniscentrum
Na afloop van de opleiding kun je altijd een beroep doen op het Kenniscentrum van YER.

Upload jouw CV

Op zoek naar jouw volgende carrièrestap? Bekijk alle vacatures en solliciteer direct

Bekijk vacatures

Contact met ons

Vragen over onze dienstverlening?
Neem gerust contact op

Contact opnemen