Skip to main

Privacy statement

Inleiding

Dit is het Privacy statement van YER Nederland B.V. (Btw: NL808783713B01, Kvk: 34131598) en haar dochters YER Professionals B.V. en YER Engineering B.V. (hierna tezamen: YER Group). YER Group is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking (Verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

YER Group is een organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt. Daartoe beschikt YER Group over persoonsgegevens van zowel kandidaten als  werkgevers/opdrachtgevers. YER Group garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze persoonsgegevens, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. YER Group betracht tevens de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van de privacy van de bezoekers van deze website. U bent van harte welkom om zo vaak u wilt geheel vrijblijvend de website te bezoeken en van de inhoud kennis te nemen. In dit Privacy statement staat beschreven welke persoonsgegevens  door YER Group wordt verzameld en met welk doel. De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd conform de eisen die de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming(EU Verordening 2016/679), hieraan stelt. 

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid en salarisadministratie.

Meer specifiek worden uw persoonsgegevens verwerkt om:

 • Uw identiteit na te gaan.
 • U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld een vacature informatieservice).
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc..
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren..
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
 • Met u contact te kunnen hebben en te reageren op de door u gestelde vragen.
 • Uw aanvraag tot informatie en behandeling van klachten af te ronden.
 • Voor managementdoeleinden, waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.. 
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Subsidies, premiekortingen en dergelijke . aan te vragen.
 • Bij een werknemersrelatie met u en het naleven van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving
 • U te contacteren in het kader van deelname aan een wedstrijd en/of events.

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens

Om persoonsgegevens te mogen gebruiken hebben wij een grondslag uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming nodig.

Wij gebruiken de volgende grondslagen:

 • U heeft aan YER Group uitdrukkelijke toestemming gegeven
 • Het gebruik is nodig om een overeenkomst met u uit te voeren of aan te gaan
 • Het gebruik is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen
 • In noodsituaties: het gebruik is nodig om een vitaal belang van u of van een ander te beschermen
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik, tenzij uw belang of het belang van een derde op privacy zwaarder weegt

YER Group kan zich op de volgende gerechtvaardigde belangen beroepen:

 • Het beschermen van uw veiligheid
 • Voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden
 • Het bevorderen van het IT-beheer en de beveiliging te verbeteren
 • De diensten en de inhoud van onze websites te analyseren en te verbeteren
 • Onze diensten te verbeteren, aanpassen, ondersteunen, onderzoeken en analyseren
 • Het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening
 • Communiceren met u en andere relaties van YER Group
 • Het voorkomen en tegengaan van fraude, niet-geautoriseerd gebruik, en schendingen van onze voorwaarden en beleidsregels of andere schadelijke of illegale activiteiten

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u uw persoonsgegevens invult of achterlaat op onze website, of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook persoonsgegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op openbare bronnen (zoals bij jobboards als LinkedIn, Monster etc.) waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval kunnen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement.

Welke persoonsgegevens leggen wij van u vast

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Een deel van deze persoonsgegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de persoonsgegevens die u verstrekt. Heeft u geen interesse? Dan zullen wij uw wens niet door ons benaderd te wordenhonoreren.

YER Group verwerkt in principe geen  bijzondere persoonsgegevens (gegevens over ras, godsdienst, levensovertuiging, gezondheid, politieke voorkeur, vakbond lidmaatschap, genetische data, biometrische data, criminele activiteiten, seksuele leven, strafrechtelijke persoonsgegevens), tenzij dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Indien u bemiddeld wilt worden of bemiddeld bent (kandidaten):

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Motivatiebrief, Curriculum Vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

Aanvullend op het bovenstaande als u voor YER Group gaat werken/werkt/heeft gewerkt:

 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Opdracht gerelateerde verklaringen zoals, maar niet beperkt tot, VOG, WFT en PES

Indien u een zakelijke relatie van YER bent (klant/leverancier):

YER Group verwerktpersoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen. Deze communicatie ziet op het doen van aanbiedingen, het verstrekken van informatie over onze dienstverlening, een zakelijke relatie  onderhouden en een opdrachtovereenkomst  sluiten en  onderhouden. Hiertoe verwerkt YER Group:

 • Naam, functie, telefoon, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Relevante gegevens over de organisatie waar zaken mee gedaan wordt.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is omdat derden in opdracht van YER Group werkzaamheden uitvoeren en alleen voor de doelen die in dit Privacy statement zijn beschreven. Indien een derde wordt ingeschakeld, dan zorgt YER Group ervoor dat deze derde hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het niveau dat door ons wordt aangehouden. YER Group blijft verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. YER Group sluit overeenkomsten met derden om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed worden beveiligd. 

YER Group kan door een fusie, overname of verkoop van (een deel van) haar organisatie uw persoonsgegevens delen met een derde, zoals met een mogelijke koper of verkoper. Uiteraard zullen wij hierover informeren via de e-mail en/of een duidelijke zichtbare mededeling op de website en u informeren over uw rechten in deze situatie.

Indien u bemiddeld wilt worden of bemiddeld bent (kandidaten):

YER Group kan uw persoonsgegevens delen binnen de entiteiten horende bij de YER Group, haar opdrachtgevers, leveranciers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers van CV’s) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Verder in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Als u voor YER Group gaat werken/werkt/heeft gewerkt:

Hiervoor geldt hetzelfde als voor u als kandidaat.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Indien u een zakelijke relatie van YER bent (klant/leverancier):

YER Group kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven binnen de entiteiten van YER Group, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin YER Group hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

De bewaartermijnen variëren afhankelijk van de aard van de verleende dienst en afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. YER Group bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor de het doel van de verwerking. YER Group bewaart uw persoonsgegevens zo lang als wij nodig achten om diensten te kunnen verlenen, u in staat te stellen om de website te gebruiken, toepasselijke wetgeving na te leven, geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

Indien u bemiddeld wilt worden of bemiddeld bent (kandidaten):

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) verwijdert YER Groep uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij u toestemming geeft om uw gegevens langer te bewaren. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen na twee jaar.

Als u voor YER Group gaat werken/werkt/heeft gewerkt:

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor (her)bemiddeling tot twee jaar na einde dienstverband.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen worden langer bewaard conform wettelijke bewaartermijnen. Deze gegevens zijn echter slechts beperkt toegankelijk voor YER Group medewerkers.

Indien u een zakelijke relatie van YER bent (klant/leverancier):

De naam en contactgegevens worden bewaard zolang als deze relevant zijn voor het doel waarvoor zij zijn vastgelegd. De zakelijke contactgegevens zullen worden aangepast of verwijderd als deze geen relevantie meer hebben.

Wat zijn uw rechten

 1. U hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij van u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.
 2. U hebt het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.
 3. U hebt het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar dpo@yer.nl
 4. U hebt het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. u dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.
 5. In plaats van verwijdering kan u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) je de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig hebt om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
 6. U hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kan aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, hebt u het recht u kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.
 7. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, hebt u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, hebt u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend door ons beoordeeld.
 8. U hebt recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.
 9. Het recht om te verzoeken niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit.

Beveiliging

YER Group doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van de gepaste fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is met YER Group een verwerkersovereenkomst overeengekomen met daarin opgenomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal (moeten) beveiligen. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is daarnaast onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen.

Waar wij gegevens verwerken

Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen buiten  de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken indien daar een legitieme basis voor is.

Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen. Alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht worden gegarandeerd en het nodige wettelijk beschermingsmechanisme wordt ingevoerd. 

Geautomatiseerde besluitvorming

YER Group kan indien nodig op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u. Het gaat dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een werknemer van YER Group tussen zit. Voorbeeld: bij vermoeden van frauduleuze activiteiten kunnen wij u blokkeren van het gebruik van onze websites.]

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door YER, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via of YER Nederland t.a.v. afdeling Juridische Zaken, Hogehilweg 16, 1101 CD, Amsterdam.

Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Je kunt een klacht indienen door op de volgende link te klikken: Autoriteit Persoonsgegevens.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via yer.nl/datalek-melden

Wijzigingen

YER Group kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van yer.nl. We raden je aan deze policy regelmatig te checken.

Dit Privacy statement werd het laatst geüpdatet op 01-05-2023