OPLEIDING TOT CONSULENT PARTICIPATIEWET

De sociale zekerheid in Nederland is voortdurend in beweging. Decentralisaties, wetswijzigingen maar ook onvoorziene omstandigheden zoals de corona pandemie leiden tot een steeds veranderende aanpak. Het sluitstuk, ofwel vangnet, van de sociale zekerheid is de Participatiewet. De overheid wil met de Participatiewet zoveel mogelijk mensen laten participeren binnen de samenleving. Waar mogelijk door betaald werk, maar ook voor mensen met een (tijdelijke) belemmering zijn er mogelijkheden om te participeren. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk. Wie niet of weinig werkt, heeft mogelijk recht op een bijstandsuitkering. Dit wordt beoordeeld door de consulent Participatiewet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet.

YER biedt een opleiding tot consulent Participatiewet die werkt aan een brede theoretische basis maar ook inspeelt op de laatste ontwikkelingen binnen dit deel van het Sociaal Domein en aanverwante wet- en regelgeving. Tijdens de opleiding wordt veelvuldig gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden en gaan deelnemers individueel en/of in groepjes aan de slag om nog meer kennis en inzicht te vergaren.

Met een opleiding tot consulent Participatiewet in combinatie met een gezonde inzet en verantwoordelijkheidsgevoel ben je klaar voor een stap in dit deel van de boeiende wereld van het sociale domein.


De modules:

Uit welke onderdelen bestaat de opleiding consulent Participatiewet?

1. De Participatiewet

Deze module behandelt de (belangrijkste) onderdelen uit de wet. Ingegaan wordt onder meer op de vragen:

 • Wanneer heeft iemand recht op bijstand van overheidswege?
 • Wie hebben er géén recht op bijstand?
 • Hoe bepalen we de woon- en leefsituatie en welke gevolgen heeft dit voor het recht op uitkering of de hoogte daarvan?
 • Welke bijstandsnormen zijn er?
 • De middelentoets; wat zijn inkomsten en wat is vermogen?
 • Wat is de positie van jongeren tot 27 jaar binnen de wet?
 • Welke rechten en plichten zijn er?
 • Wat is bijzondere bijstand en wie hebben er recht op?

2. Voorliggende voorzieningen

Op welke voorzieningen kan mogelijk een beroep worden gedaan alvorens de Participatiewet als vangnet in beeld is? Dit onderdeel behandelt een breed scala aan voorzieningen die een plek hebben binnen ons stelsel van de sociale zekerheid. Te denken valt aan werknemersverzekeringen zoals Ziektewet (ZW) en Werkloosheidswet WW), volksverzekeringen zoals de Algemene nabestaandenwet (Anw) en voorzieningen zoals de Toeslagenwet (TW).

3. Fraude, handhaving en boetes

Indien informatie niet of te laat wordt doorgegeven door een uitkeringsgerechtigde kan dit van invloed zijn op het recht op bijstand. Wanneer is er sprake van fraude, hoe herkent men fraude en welke gevolgen heeft het? Wanneer vindt een huisbezoek plaats? Dit onderdeel gaat in op die vragen en andere samenhangende vragen zoals in hoeverre het is toegestaan gebruik te maken van informatie die gehaald wordt van social media.

4. Intrekken, herzien en terugvorderen van bijstand.

Wat gebeurt er wanneer er ten onrechte of teveel bijstand is verstrekt? Welke diverse situaties zijn er te onderscheiden en hoe gaat de consulent Participatiewet ermee om?

5. Bijstand en Belastingen

Er wordt kort aandacht besteed aan het belastingstelsel in ons land en dieper ingegaan op de diverse heffingskortingen en toeslagen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden zoals het ‘lezen’ van een salarisstrook en het berekenen van heffingskortingen. Ook wordt besproken wat de consulent te doen staat op het moment dat een uitkeringsgerechtigde een aanslag Inkomstenbelasting inlevert.

6. Re-integratie en afstemming van de uitkering

Op welke manieren draagt de gemeente bij aan re-integratie van (niet) uitkeringsgerechtigden ter bevordering van toetreding tot de arbeidsmarkt of participeren binnen de samenleving. Welke verplichtingen bestaan er op dit gebied en welke mogelijke sancties zijn er ter handhaving? Hierbij komt ook de gemeentelijke Afstemmingsverordening aan bod.

7. Rapporteren en beschikken

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de basis voor het bestuurlijk handelen. Kort zal worden ingegaan op deze wet. Echter zal de meeste aandacht uitgaan naar het vinden van antwoord op vragen zoals aan welke eisen een beschikking moet voldoen, hoe een rapport opgebouwd wordt en hoe een advies eruit kan zien.

8. Opdrachten, praktijk en eindtoets

Gedurende de opleiding wordt er veel gewerkt met casussen (zowel individueel als in groepsverband). Huiswerk kan hier een onderdeel van zijn. Ook zal er sprake zijn van een theorie toets die bestaat uit meerkeuzevragen. Dit gedeelte van de opleiding wordt afgesloten met een interactieve praktijkdag en een afsluitende praktijktoets. De toets bestaat uit het schrijven van een rapportage en advies aan de hand van een vooraf geschetste en besproken casus.

9. Overige modules

 • Integraal werken met aandacht voor Jeugd en Wmo.
 • Communicatie en het ontwikkelen van vaardigheden.
 • Timemanagement met een antwoord op de vraag ‘hoe krijg ik grip op tijd?’
 • Conflictbeheersing waarbij je handvaten krijgt die je leren omgaan met een conflictsituatie.

Praktische informatie 

Trainingsmateriaal

Het materiaal voor de opleiding wordt digitaal aangeleverd. Daarnaast ontvang je een reader met daarin opgenomen de wettekst Participatiewet en de laatste editie van de normenbrief. 

Duur

De opleiding bestaat uit een basismodule en terugkomdagen. De basismodule is een theoretisch gedeelte van 10 dagen, inclusief introductiedag en theoretische eindtoets, gedurende twee weken. De terugkomdagen vinden plaats na de basismodule.

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 3.250 (excl. BTW) per deelnemer, inclusief locatie, lunch en lesmateriaal. Er is sprake van een modulair programma, hierdoor is het mogelijk om op verzoek maatwerk te leveren. 

Planning open inschrijving

Tweemaal per jaar.

Bewijs van deelname

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

YER Kenniscentrum

Na afloop van de opleiding kun je altijd een beroep doen op het Kenniscentrum van YER.


Aanmelden

Upload jouw CV

Op zoek naar jouw volgende carrièrestap? Bekijk alle vacatures en solliciteer direct

Bekijk vacatures

Contact met ons

Vragen over onze dienstverlening?
Neem gerust contact op

Contact opnemen