Opleiding tot consulent Wet maatschappelijke ondersteuning

Opleiding tot consulent Wet maatschappelijke ondersteuning

Inhoud
De sociale zekerheid in Nederland is voortdurend in beweging. Decentralisaties en wetswijzigingen leiden tot een steeds veranderende aanpak. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is op 1 januari 2015 ingrijpend gewijzigd. Daarnaast zijn per voornoemde datum de begeleiding, kortdurend verblijf, persoonlijke verzorging, bescherm wonen en opvang naar de gemeente overgeheveld. Het betreft een complexe kaderwet in een dynamisch werkveld.

Uit welke modules bestaat de opleiding Consulent Wet maatschappelijke ondersteuning?

1. Het Nederlandse rechtsstelsel en de gemeente
In deze module worden de hoofdlijnen van het Nederlandse rechtsstelsel besproken. Vragen die aan bod komen: Hoe is de overheid in algemene zin georganiseerd en wat is de plaats van de gemeentelijke overheid?

2. De Wet maatschappelijk ondersteuning
In deze module worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

 • Wet- en regelgeving (Wmo/Verordening/Beleidsregels/Besluit)
 • Uitleg omtrent alle oude en nieuwe Wmo-voorzieningen aan de hand van praktijkvoorbeelden
 • Verstrekkingsvormen (waaronder het Persoonsgebonden budget)
 • Eigen bijdrage CAK
 • Trekkingsrecht Sociale Verzekeringsbank
 • Proces van melding, onderzoek tot aanvraag en beschikking
 • Besluitvorming (Afwijzing, intrekking, herziening, toekenning en terugvordering)
 • Actuele jurisprudentie

3. Ziektebeelden
Tijdens deze module worden de meest voorkomende ziektebeelden besproken. 

4. Toezicht en handhaving
In deze module wordt onder andere uitleg gegeven over het toezichthouderschap, wat wordt verstaan onder kwaliteitstoezicht en hoe kan worden voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van de veelal kwetsbare cliënten door aanbieders. Ook wordt besproken hoe mogelijke fraudesignalen kunnen worden opgemerkt en komt het huisbezoek aan bod. 

5. De Algemene wet bestuursrecht, rapportages en beschikkingen
De Algemene wet bestuursrecht is de basis voor al het bestuurlijk handelen. De voor de consulent belangrijke onderdelen in het kader van rapporteren en beschikken worden in deze module nader besproken.

6. De Jeugdwet
In deze module worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het wettelijk kader van de Jeugdwet en het gemeentelijk beleid
 • De jeugdhulpplicht
 • De wettelijke eisen aan jeugdhulpverlening
 • Het kwaliteitskader jeugd
 • De resultaatverplichting
 • De jeugdhulpplicht
 • De wettelijke eisen aan jeugdhulpverlening
 • Het kwaliteitskader jeugd
 • De resultaatverplichting
 • De gemeentelijke verantwoordelijkheden
 • Soorten voorzieningen
 • De rechtspositie van jeugdigen en hun ouders
 • Vrijwillige hulpverlening versus het gedwongen karakter

7. Participatiewet
Participatie in de samenleving is een belangrijk onderdeel van het welzijn van het gezin. De Participatiewet geeft mogelijkheden en ondersteuning op verschillende terreinen. In deze module wordt aandacht besteed aan de Participatiewet in relatie tot de Wet maatschappelijke ondersteuning. Aan de orde komen onder andere:

 • De bijstandssystematiek
 • De verschillende re-integratievoorzieningen
 • Andere financiële ondersteuning zoals bijzondere bijstand en minimaregelingen
 • Schuldhulpverlening

8. Eigen kracht, voorliggende voorzieningen en afbakening andere wetten
In deze module komt de eigen kracht aan bod en de meest relevante voorliggende voorzieningen.

Deze module geeft ook inzicht in de afbakening tussen de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet. De Algemene wet bijzondere ziektekosten is namelijk in voorgaande onderdelen overgegaan. Al deze veranderingen hebben tot doel om de zorg in Nederland duurzaam te verbeteren en betaalbaar te houden. Hierdoor krijgen kwetsbare mensen in de toekomst ook de passende zorg die zij nodig hebben.

9. Communicatievaardigheden
Hoe komt het dat sommige mensen iets kunnen zeggen en dat iedereen hem/haar vrijwel meteen gelooft? Sommige mensen hebben kennelijk een hoog ‘waarheidsgehalte’ als zij spreken. Een ander kan net een iets te brutale opmerking maken die toch goed bedoeld overkomt. Komt dat door die twinkelogen of die iets te guitige lach?

In deze module wordt ingegaan op:

 • Het vergroten van lichaamsbewustzijn
 • Je eigen stijl van spreken, herkennen en het leren van andere spreekstijlen
 • Meer inzicht krijgen in hoe je over komt
 • Je motivatie als je spreekt; overtuigend presenteren

10. Huiswerk en eindtoets
Gedurende de opleiding worden huiswerkopdrachten gemaakt, die met de docent worden besproken. Daarbij worden de deelnemers individueel begeleid. Het theoretische gedeelte wordt afgesloten met een eindtoets.

Doel
Vanwege de praktische insteek van deze opleiding ondersteund met praktijkvoorbeelden, zijn de consulenten na afronding van de opleiding direct inzetbaar in de praktijk.

De consulent is in staat om huisbezoeken af te leggen en keukentafelgesprekken te voeren. Op grond van deze gesprekken kan de consulent een ondersteuningsplan opstellen en/of rapportages en beschikkingen maken. Naast de specialisatie op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning beschikt de consulent over een zeer brede basiskennis van de Jeugdwet en de Participatiewet. Dit betekent dat de consulent problematiek vanuit verschillende levensdomeinen in kaart kan brengen.

Tenslotte is de consulent na afronding van de opleiding niet alleen een generalist maar ook een specialist. Een professional die een eigen specialisme heeft, maar naar buiten toe als generalist kan optreden en signaleren.

Trainingsmateriaal
Het materiaal voor de opleiding wordt digitaal aangeleverd en daarnaast ontvang je een Kennisgids Wet maatschappelijk ondersteuning en jurisprudentie en een wettenbundel (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en Algemene wet bestuursrecht). 

Duur
De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte van 16 dagen verdeeld over vier weken.

Kosten
De kosten voor deze opleiding bedragen € 2.800 (excl. BTW) per deelnemer, inclusief locatie, lunch en lesmateriaal.

Planning open inschrijving
Tweemaal per jaar.

 

 

Bewijs van deelname
Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

YER Kenniscentrum
Na afloop van de opleiding kun je altijd een beroep doen op het Kenniscentrum van YER.

Upload jouw CV

Op zoek naar jouw volgende carrièrestap? Bekijk alle vacatures en solliciteer direct

Bekijk vacatures

Contact met ons

Vragen over onze dienstverlening?
Neem gerust contact op

Contact opnemen