Opleiding tot consulent Wet maatschappelijke ondersteuning

De sociale zekerheid in Nederland is voortdurend in beweging. Decentralisaties en wetswijzigingen leiden tot een steeds veranderende aanpak. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is met ingang van 1 januari 2015 ingrijpend hervormd. Daarbij zijn de onderwerpen begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen en kortdurend verblijf vanuit de AWBZ naar de gemeenten overgeheveld. De consulent Wmo is sindsdien de toegangspoort voor de burger tot een groot deel van het sociaal domein.


De basismodules:

Uit welke modules bestaat de opleiding Consulent Wet maatschappelijke ondersteuning?

1. Werken bij een gemeente

In deze module wordt besproken hoe Nederlandse gemeenten georganiseerd zijn, welke taken en verantwoordelijkheden zij hebben, en hoe de inkomsten en uitgaven opgebouwd zijn. Er is aandacht voor de rol van politiek en de kaders van landelijke wet- en regelgeving.

2. De Wmo-consulent in de praktijk

In deze module worden de ontwikkelingen in het sociaal domein en de Wmo behandeld. Er wordt gesproken over het belang van participatie en eigen kracht, en welke rol de Wmo-consulent daarin heeft. Daarnaast behandelen we de taken van een Wmo-consulent, het verloop van een Wmo-aanvraag en de stappen van een Wmo-onderzoek om tot een besluit te komen.

3. Rolstoelen en vervoer

Hierin worden de verschillende categorieën rolstoelen besproken en alle mogelijke vervoersvoorzieningen, zoals een scootmobiel, vervoerspas of een autoaanpassing. Er is veel aandacht voor casussen en er wordt besproken waar op gelet moet worden bij het indiceren van deze voorzieningen.

4. Hulp bij huishouden en woonvoorzieningen

Hier worden de verschillende vormen behandeld waarin hulp bij het huishouden geïndiceerd kan worden. Er is onder andere aandacht voor gebruikelijke zorg en voorliggende voorzieningen. Op het vlak van woonvoorzieningen worden de verschillende mogelijkheden voor het aanpassen van woningen besproken en is er onder andere aandacht voor verhuizen, voorzienbaarheid en algemeen gebruikelijk.

5. Begeleiding en beschermd wonen

Deze module behandelt de nieuwe taken die sinds 2015 onderdeel zijn van de Wmo: begeleiding, beschermd wonen en dagbesteding. Er is aandacht voor de doelgroepen van begeleiding, de verschillende vormen waarin begeleiding geïndiceerd kan worden en waar op te letten bij het bepalen van de indicatie. Tijdens deze module wordt er ook stil gestaan bij het opstellen van resultaatgerichte doelen die aan de begeleiding gekoppeld worden.

6. Integrale aanpak van multiproblematiek

Hier worden situaties besproken waar alle voorgaande voorzieningen relevant zijn. Er is veel aandacht voor concrete casussen en de verschillende invalshoeken en handelingsmogelijkheden. Ook kijken we naar de Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling en naar gesprekstechnieken.

7. Afbakening met andere wetten

Deze module behandelt de verschillende wetten die raken aan de Wmo en waar een Wmo consulent kennis van dient te hebben. Aan bod komen de Wet langdurige zorg, Wet verplichte ggz, de Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en Participatiewet.

8. Schrijf-wijzer

In deze module geven we tips en handvatten voor het schrijven van rapportages en beschikkingen. Er is onder andere aandacht voor taalgebruik, AVG, leesbaarheid en het gedegen motiveren van een beslissing. Tijdens deze dag gaan we praktisch aan de slag met het schrijven van een rapportage.


De terugkomdagen:

Handhaving en toezicht

In deze module wordt uitleg gegeven over het toezichthouderschap en het verschil tussen kwaliteits- en handhavingstoezicht. Er is aandacht voor de verschillende vormen van fraude, de mogelijkheden tot onderzoek en bevoegdheden van de consulent daarin.

Vraagverheldering

In deze training leer je welke gesprekstechnieken je in kunt zetten. Je leert de mogelijkheden en de beperkingen van een (telefonisch) onderzoek. Dit leer je niet alleen in theorie, maar ook samen om het geleerde in de praktijk te brengen.

Conflicthantering

Je leert vroegtijdig lastig en agressief gedrag te herkennen en je leert zicht te krijgen op je eigen rol en hoe je kunt ingrijpen. Door theorie inzake conflicthantering en agressie te behandelen, inzicht te verschaffen in de spanningsopbouw bij klanten en bij je zelf, leer je het gedrag om te buigen. Door oefeningen met eigen gedrag leer je te ontdekken wat voor jou werkt en wat niet.

Casuïstiek en intervisie

Tijdens de terugkomdagen, maar ook in de maanden na de opleiding raak je bekend met verschillende werkvormen voor het bespreken van casussen. Je leert van elkaars ervaringen en ontdekt met welke vragen en kennis je collega’s kunt ondersteunen bij complexe casussen.

Timemanagement en assertiviteit

Tijdens deze dag leer je effectief om te gaan met je tijd en je grenzen aan te geven. De aanpak tijdens de training is gebaseerd op de drie niveaus waarop verandering wenselijk is: cognitief, emotioneel en gedrag. Je leert assertiviteit te vertalen naar jouw praktijk en je ervaart wat een aanpassing in jouw gedrag je oplevert. Door het gedrag zelf te ervaren, herken je het beter en pas je effectief gedrag sneller toe.

Daarnaast krijg je meer inzicht in het onderwerp Timemanagement en leer je professioneel grenzen aan te geven, zodat jij efficiënt te werk gaat.


Praktische informatie

Huiswerk en eindtoets

Gedurende de opleiding worden huiswerkopdrachten gemaakt, die met de docent worden besproken en waarbij je individuele begeleiding ontvangt. Het theoretische en praktijkgedeelte wordt afgesloten met een eindtoets.

Doel

Door de praktische insteek van deze opleiding met ondersteuning van praktijkvoorbeelden, ben je na afronding van de opleiding direct inzetbaar in de praktijk.

Je bent in staat om huisbezoeken af te leggen en keukentafelgesprekken te voeren. Op grond van deze gesprekken kun je een ondersteuningsplan opstellen en/of rapportages en beschikkingen maken. Naast de specialisatie op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning beschik je over een goede basiskennis van de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en de Participatiewet. Dit betekent dat je problematiek vanuit verschillende kaders en levensdomeinen in kaart kan brengen.

Trainingsmateriaal

Het materiaal voor de opleiding wordt digitaal aangeleverd en daarnaast ontvang je een Kennisgids Wet maatschappelijk ondersteuning en jurisprudentie en een wettenbundel (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en Algemene wet bestuursrecht). 

Duur

De opleiding bestaat uit een basismodule en terugkomdagen. De basismodule is een theoretisch gedeelte van 10 dagen, inclusief introductiedag en theoretische eindtoets, gedurende twee weken. De terugkomdagen vinden plaats na de basismodule.

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 3.250 (excl. BTW) per deelnemer, inclusief locatie, lunch en lesmateriaal. Er is sprake van een modulair programma, hierdoor is het mogelijk om op verzoek maatwerk te leveren.

Planning open inschrijving

Tweemaal per jaar.

Bewijs van deelname

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

YER Kenniscentrum

Na afloop van de opleiding kun je altijd een beroep doen op het Kenniscentrum van YER.


Aanmelden

Upload jouw CV

Op zoek naar jouw volgende carrièrestap? Bekijk alle vacatures en solliciteer direct

Bekijk vacatures

Contact met ons

Vragen over onze dienstverlening?
Neem gerust contact op

Contact opnemen