Ploegleider 4-ploegen

Doorsturen
 
 • Aanbod Boven marktconform salaris + ploegentoeslag 27,5%
 • Functiegroep General Management, Energie
 • Dienstverband Fulltime
 • Vacaturenummer 9321700
 • Locatie Tilburg
 • Contract Detachering via YER
 • Branche Manufacturing

Over deze vacature

Heb jij ervaring als leidinggevende in een productie-omgeving en haal je er voldoening uit om het optimale uit je team te halen? Dan is de functie van Ploegleider in 4-ploegen bij Bosch de ideale functie voor jou!

Functie

In deze zeer brede leidinggevende positie is het doel om storingsmeldingen te coördineren en analyseren alsook het aansturen van de Ploegmonteurs voor het uitvoeren van correctief onderhoud aan productiemachines om de continuïteit van de productie te waarborgen. Daarnaast heb je de volgende resultaatgebieden met bijbehorende taken:

Organisatie en coördinatie

 • Bewaken van de veiligheid, gezondheid, kwaliteit en de voortgang van de werkzaamheden en bijsturen waar nodig.
 • Mede definiëren en uitvoering geven aan het afdelingsbeleid.
 • Bewaken van de afdelingsdoelstellingen.
 • Checken van de storingsmeldingen in het systeem en verdelen van de storingen over de medewerkers rekening houdend met de gestelde prioriteiten (productiebehoefte en storingsurgentie) en de capaciteiten en competentie van de medewerkers.
 • Overleggen over en bespreken van de opdrachten met de medewerkers om tot een optimale uitvoering te komen.
 • Bij capaciteitsoverschot ook ergernissen (verstoringen met een lagere prioriteit) en modificaties afhandelen.
 • Zorg dragen voor een optimale storingsafhandeling, waarbij buiten kantooruren contact wordt gelegd met externe leveranciers tbv het verkrijgen van materialen, diensten of andere ondersteuning.
 • Bepalen of voor een storing buiten kantooruren een geconsigneerde monteur of engineer wordt opgeroepen.
 • Spil in de escalatieprocedure.
 • Draagt zorg voor een goede communicatie betreffende de storingen zowel praktisch (probleemomschrijving, reeds uitgevoerde acties etc) als organisatorisch (bij grote stilstanden/problemen het management informeren).
 • Initiëren van verbeteringen in onderhoudsproces en techniek.
 • Draagt zorg voor orde en netheid in de werkplaats als mede de overige plaatsen waar MFM werkzaamheden uitvoert.
 • Afstemmen van de personele bezetting op de productieplanning.
 • Toezien dat bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften en de onderhoudsregels worden opgevolgd alsmede de regels binnen MFM worden nageleefd.

Informatie en afstemming

 • Groepsoverleg met eigen ploegmonteurs
 • Ploegenoverdracht: doornemen stand van zaken storingsmeldingen en bezetting alsmede welke storingen zijn geëscaleerd.
 • Shiftoverleg: elke shift 3x met Ploegleiders Productie doorspreken waar Ploegmonteurs zijn ingepland en zo nodig in onderling overleg bijstellen van de planning.
 • Escalatieoverleg: dagelijks groepsoverleg met deskundigen over storingen die niet door de Ploegmonteurs kunnen worden opgelost en in overleg bepalen welke specialist hiervoor in aanmerking komt.

Administratie

 • Administratief afwikkelen, met behulp van een geautomatiseerd systeem (OPL), van opgeloste en geëscaleerde storingen en deze voorzien van de benodigde toelichting.
 • Rapporteren over het storingsverloop (aantal, storingstijd, stilstand) aan de Groepsleider MFM .
 • Verwerken van de aan- en afwezigheidsregistratie en urenverantwoording van de Ploegmonteurs in tijdregistratieprogramma.
 • Vastleggen van de voortgangs-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.
 • Verwerken van verzuimgegevens in verzuimapplicatie en acties nemen m.b.t. zieke medewerkers (bv persoonlijke contacten en terugkomgesprekken).
 • Input leveren voor de inzetbaarheidsmatrix wat betreft opleidingen en competenties.

Leidinggeven (circa 6-8 Ploegmonteurs)

 • Verdelen van de Ploegmonteurs over de storingen.
 • Bewaken van de veiligheid, gezondheid, kwaliteit en de voortgang en bijsturen waar nodig.
 • Overleg over en bespreken van de opdrachten met monteurs om tot een optimale uitvoering te komen.
 • Geven van instructies bij wijziging in processen of afwijkende procedures.
 • Voeren van sollicitatiegesprekken en adviseren groepsleider MFM over kandidaten.
 • Intensief begeleiden van nieuwe medewerkers en beoordelen van zijn functioneren en hoe deze in de groep past.
 • Behandelen van personele aangelegenheden zoals het vaststellen van snipperdagen, adviseren over promotie, ontslag, salarisaanpassingen en het voeren van voortgangs-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.
 • Signaleren van ontwikkelingsmogelijkheden en deze specificeren met behulp van de inzetbaarheidmatrix.
 • Motiveren van de medewerkers.
 • Casemanagement in verzuimsituaties: registreren en opvolgen van ziek- en herstelmeldingen, schrijven en bijstellen van reintegratieplannen, proactief inzetten van reintegratieactiviteiten.

Bedrijf

Bosch Transmission Technology is marktleider op het gebied van ontwikkeling en massafabricage van duwbanden voor de continu variabele transmissie (CVT). Daarnaast ontwikkelt en levert Bosch GS-CT (Gasoline Systems Continuously Variable Transmission) kennis van transmissies en transmissieonderdelen. De afdeling Manufacturing is onder andere verantwoordelijk voor de productie van duwbanden.

De organisatie voor de productie van duwbanden bestaat uit 3 daarop toegespitste afdelingen, te weten:

 • MSE1: verantwoordelijk voor de productie van schakels;
 • MSE2: verantwoordelijk voor de productie van snaren;
 • MSE3: verantwoordelijk voor de assemblage van de duwband en het verpakken van componenten voor een tweede fabriek in Vietnam.
 • MFM: verantwoordelijk voor het totale onderhoud aan productiemachines, dit betreft zowel predictief, preventief en correctief onderhoud als onderhoudsengineering.

Aanbod

Bij Bosch wordt een marktconform salaris geboden aan de hand van leeftijd ervaring en heb je recht op een ploegentoeslag van 27,5%. Daarnaast heb je veel mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen aan de hand van opleidingen en cursussen alsook doorgroeipotentieel is zeer groot bij een bedrijf met meer dan 1500 medewerkers.

Profiel

Om deze verantwoordelijke en brede functie goed uit te kunnen voeren heb je ervaring als leidinggevende en voldoe je aan de volgende eisen:

 • Technische opleiding minimaal MBO-niveau 4
 • Toepassen van kwaliteitstools
 • Leidinggeven voor middenkader
 • BHV-training
 • SAP-training
 • VCA VOL
 • NEN3140
 • Communicatietechnieken
 • Spreekvaardigheid Engels/Duits

Kerncompetenties

 1. Leidinggeven niveau C
 2. Plannen en organiseren niveau C
 3. Analyseren niveau C
 4. Communiceren niveau C

Verder moet je communcicatief vaardig zijn en heb je de volgende bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Communicatie met:

 • Ploegmonteurs over status werkzaamheden, kwaliteit en veiligheid.
 • Collega Ploegleiders bij overdracht van de ploeg.
 • Groepsleider MFM over dagelijkse gang van zaken, bijzonderheden, kwaliteit, veiligheid en problemen.
 • Ploegleiders Productie tijdens het (3x/shift) storingsoverleg inzake de planning van het correctief onderhoud.
 • Leidinggevenden van specialisten tijdens het escalatieoverleg betreffende de openstaande escalaties en verbetervoorstellen vanuit de ploeg.
 • Interne veiligheidskundige bij (bijna) ongevallen en voor advies bij onveilige situaties e.d.
 • Geconsigneerden in geval van consignatieoproep.
 • Medewerkers van de afdeling Facility over gebouwgebonden storingen of -wensen en PBM’s.
 • Logistiek in verband met planning, bevoorrading, productwensen, bestellingen en afwijkingen.
 • Arbodienst ter advisering en ondersteuning in verzuimsituaties.
 • Detacheerder bellen over inhuur projectpersoneel.
 • HR over personeel en bezetting.
 • Externe leveranciers voor het bestellen van materialen en diensten (Engels, Duits).

Bevoegdheden:

 • Inplannen van Ploegmonteurs op basis van gestelde prioriteiten.
 • Bepalen van de werkvolgorde en aanpak.
 • Escaleren van storingen.
 • Aanpassen van de werkzaamheden in overleg met de Ploegleiders/Supervisors Productie.
 • Oproepen van geconsigneerde monteurs en engineers.
 • Nemen van maatregelen om stagnatie in de productie op te lossen of te voorkomen.
 • Signaleren en bijsturen van tekortkomingen, onregelmatigheden of conflicten op het gebied van veiligheid en kwaliteit.
 • Aanspreken van Ploegmonteurs op functioneren en het nemen van de daarbij behorende maatregelen.
 • Initiëren en borgen van 5S activiteiten
 • Doen van voorstellen op het gebied van personele aangelegenheden.
 • Verlofverlening en verzuimbegeleiding.
 • Houden van voortgangs-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.
 • Bestellen van de benodigde materialen en/of diensten bij externe leveranciers buiten kantooruren.

Verantwoordelijkheden:

 • Minimalisatie van stagnatie van de productie.
 • Efficiënt inzetten van mensen, middelen en materialen.
 • Optimale planning op basis van bezetting, competentie en capaciteiten.
 • Correcte administratieve verwerking van storingsinformatie.
 • Overbrengen van een positieve houding naar Ploegmonteurs.
 • Proactief managen van verzuimrisico’s, casemanagement in verzuimsituaties ter bevordering van re-integratie.
 • Initiëren van opleidingen op basis van de inzetbaarheidmatrix.
 • Toezien op werken en handelen volgens de 5S-systematiek
 • Orde, discipline en netheid op de afdeling.
 • Toezien op naleving van bedrijfs-, veiligheids-, gezondheids- en werkplekvoorschriften en –procedures.
 • Toezien op correcte terugkoppeling van storingen in de digitale OPL en in SAP
 • Initiëren van verbeteringen.
 • Signaleren van problemen en het aandragen van oplossingen.
 • Nemen van de juiste besluiten (hoogst aanwezige leidinggevende buiten kantooruren).
 • Bewaken van de voortgang van reparaties en tijdig escaleren naar een hoger nivo.
Doorsturen